Api Keys

get
https://ushahididocs.api.ushahidi.io
/api/v3/apikeys
get apikeys
post
https://ushahididocs.api.ushahidi.io
/api/v3/apikeys
add apikey
get
https://ushahididocs.api.ushahidi.io
/api/v3/apikeys/2
get apikey
put
https://ushahididocs.api.ushahidi.io
/api/v3/apikeys/2
add apikey
delete
https://ushahididocs.api.ushahidi.io
/api/v3/apikeys/5
delete apikey